Kildens ansatte april 2024 bilde av sju kvinner stående på linje i glassgata til Forskninsgrådet

Om Kilden

Kilden kjønnsforskning.no er et nasjonalt kunnskapssenter for kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning.

Kilden ble opprettet av Norges forskningsråd i 1998 og er i dag organisert som en uavhengig avdeling i Forskningsrådet. Vi har ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. I tillegg skal vi bidra til en kunnskapsbasert offentlig debatt om kjønn og likestilling. Vi samarbeider med forskningsmiljøer og interesseorganisasjoner fra hele landet, og har et bredt nordisk og europeisk nettverk.

Les mer om vårt internasjonale samarbeid.

FNs bærekraftsmål

Norge har forpliktet seg til å arbeide for FNs 17 mål for bærekraft, hvor mål 5, «oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling», er tverrgående. Problemstillinger som historisk har vært kjønnsforskningens domene spres til nye fagområder. I tillegg ser vi at den offentlige debatten om kjønn og likestilling har økt i omfang og styrke. Kildens nedslagsfelt øker i takt med dette og stadig flere besøker våre sider og ønsker å samarbeide med oss.

Kjønnpluss-perspektiv

Kilden har et såkalt kjønnpluss-perspektiv og ser kjønn i et flerdimensjonalt perspektiv, det vil si i sammenheng med etnisitet, seksualitet, klasse, religion osv. Vi anser at kjønnsforskning rommer både kvinne- og mannsforskning, likestillingsforskning og seksualitetsforskning i bred forstand (les mer om hva kjønnsforskning er her).

Kjønn i forskning og innovasjon

Også arbeidet med likestilling og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon styres av nasjonale og internasjonale føringer. Nasjonalt har Norges forskningsråd en egen policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning og innovasjon, hvor Kildens arbeid kommer inn under. Internasjonalt har Norge forpliktet seg til å arbeide for økt likestilling og kjønnsperspektiver på dette feltet og har signert Ljubljanaerklæringen som handler om å fremme likestilling og inkludering, blant annet gjennom opprettelsen av likestillingsplaner (Gender Equality Plans).

Formidling

Kilden formidler og sammenfatter forskning i bred forstand. Vi har et uavhengig nyhetsmagasin, vi eier Tidsskrift for kjønnsforskning og lager podkasten Kjønnsavdelingen. Vi eier og drifter nettstedet kvinnehistorie.no. Vi produserer kunnskapsoversikter og tar på oss eksterne oppdrag, som å drifte nettstedene kifinfo.no og eeagender.org. I tillegg arrangerer vi seminarer og debatter, gjerne i samarbeid med andre. 

Kildens årskonferanse

På høsten hvert år arrangerer vi Kildens årskonferanse. Konferansen er en møteplass for forskere, sivilsamfunn, beslutningstakere og alle som er interessert i kjønnsforskning. Tidligere har vi arrangert disse årskonferansene:

Hva skal vi med kjønnsforskning? (2023)

Likestilling for framtida (2022)

Likestilling i det grønne skiftet (2021)

Ansatte

Her finner du våre ansatte.

Mandat

Les Kildens mandat.

Les nyhetsmagasinets formål.

Kontakt

For generelle henvendelser send en epost til: post@kilden.forskningsradet.no

Kristin Engh Førde

Direktør for Kilden kjønnsforskning.no

Nyhetsmagasinet

Vårt nyhetsmagasin er en uavhengig nettavis og medlem i Fagpressen.